2012 Tokyo

nagoya
20 Jan. - 25 Feb. YUTAKA KOYANAGI - Toward the Light
8 March - 21 April CHIHARU SHIOTA - State of Being
17 May - 16 June SAKUJI YOSHIMOTO
28 June - 3 Aug. TETSU IMAMURA
28 Aug. - 29 Sept. EIJI WATANABE - comet 2012
11 Oct. - 10 Nov. NATSUKO SAKAMOTO - Still Life
21 Nov. - 22 Dec. KENTARO YOKOUCHI
TOKYO | 1998-2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011/ 2012 / 2013 / 2014 / 2015-2023
NAGOYA | 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16-23 / home