2014

nagoya
25 Jan. - 8 Feb. Selected Works - Saburo Muraoka, Isamu Wakabayashi, Shigeo Toya, Toshikatus Endo,

Eiji Watanabe, Hiroshi Sugito, Kengo Kito, Yasuko Otsuka

22 Feb. - 29 March Kentaro Yokouchi - Between the Lines
12 April - 24 May Sakuji Yoshimoto
7 June - 19 July Mitsunori Kimura - Above the Horizon
30 August - 2 October Chiharu Shiota - Maquette
11 Oct. - 22 Nov.
Shigeo Toya - minimalbaroque VIII / Like Chinese Poetry | exhibition view |
16 Dec. 2014 - 7 Feb. 2015
Hiroshi Sugito - pit


NAGOYA | 1994 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 2000 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16-23 / past exhibitions / home