Chiharu Shiota / Kenji Taki Gallery, Tokyo 2003
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |